BEJELENTKEZÉS
Email:
Jelszó:
Bemutató videók!
Véglegesítettük a bemutató videóinkat melyet a Videóink menüpontban tekinthetnek meg. A videóban kitérünk az alap szolgáltatások tulajdonságaira és a kiegészítő szolgáltatásokat is bemutatjuk részletesen.
Online dokumentumkezelés - Ászf

Általános Szerződési Feltételek

Az ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK letöltése!

Bevezető

A DiMa.hu Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) alábbiakban közölt Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban ÁSZF) a www.edok.hu honlapról letölthető „Edok.hu szerződés” elnevezésű blankettával együttesen határozzák meg Szolgáltatási szerződést kötő felek (továbbiakban: Szerződő Felek) jogait és kötelezettségeit, a nyújtott szolgáltatások igénybevételére vonatkozó általános feltételeket. Az itt közölt ÁSZF az "Edok.hu  szerződés”-el együtt értelmezhető és alkalmazandó.

Az ÁSZF-et a szolgáltató honlapján ingyenesen elérhetővé teszi. Az ÁSZF módosítása esetén az új szöveget a változások hatálybalépését 30 nappal megelőzően nyilvánosságra kell hozni a 4.1. , illetve a 4.2. pontokban részletezett eljárási rend szabályai szerint.


A SZOLGÁLTATÓ NEVE, CÍME, ELÉRHETŐSÉGEI:
DiMa.hu Kft.
4031 Debrecen, Szoboszlói út 50. 2/22-23.
Számlaszám: 11600006-00000000-25574858
A Szolgáltató Ügyfélszolgálatának elérhetősége
Ügyfélszolgálati telefon: +36-52-322-121 (hívható hétfőtől péntekig 9:00-16:00-ig)
Fax: +36-52-500-312
Általános kérdések, online segítségnyújtás: info@edok.hu


1. A szolgáltatás tárgya, a szerződés tartalma

Szolgáltató vállalja, hogy megrendelő részére az általa a megrendelő lapon kiválasztott szolgáltatást nyújtja, melyért megrendelő a szolgáltató által kibocsátott díjszabásban foglalt díjat köteles fizetni. Megrendelő a szolgáltatás által az Internet információs társadalmának részesévé válik,
ezáltal információhoz, adatokhoz juthat, ezeket mások részére küldhet, továbbíthat, illetve egyéb úton nyilvánosan megoszthat. Megrendelő számára a szolgáltatás elérése kizárólag a szolgáltató által, számára kibocsátott felhasználónevek és jelszavak segítségével lehetséges.


2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

2.1. Szolgáltató kötelezettsége, hogy a megrendelt szolgáltatást – éves átlagban 99%-os rendelkezésre állás mellett- a megrendelő részére az 1. pontban illetve jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően biztosítsa. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

2.2. A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatást a szerződés hatályba lépésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek ezen határidő alól azon harmadik fél által nyújtott, illetve harmadik fél engedélyezése következtében elérhetővé váló szolgáltatások, melyeket a szolgáltató közvetít a megrendelő felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik/engedélyező fél hatáskörébe tartozik / tevékenységétől feltételezett, illetőleg ez esetben Szolgáltató kötelezettsége a harmadik fél engedélyének megadásától számítottan lép életbe.(pl. domain névregisztáció esetén a regisztrációs eljárás min. 16 napot vesz igénybe) 

2.3. Szolgáltató kötelezettsége a szolgáltatással kapcsolatos ügyfélszolgálati tanácsadást a
legjobb tudása szerint, ingyenesen, minden szerződött előfizetőjének biztosítsa.

2.4. Szolgáltató a megrendelő adatait kizárólag a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak, előírásoknak megfelelően kezelheti.

2.5. A szolgáltató köteles minden tőle elvárható, ésszerű erősfeszítést megtenni a szolgáltatás hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle közvetett vagy közvetlen kárért, amelyeket a szolgáltatások meghibásodása vagy egyéb elégtelensége, vagy megrendelő magatartása okozott.

2.6. Szolgáltató az előfizetési díj ellenében köteles a meglévő és kiépített szerver hálózatát folyamatosan karbantartani, hogy a megrendelőnek a lehető leghatékonyabb rendelkezésreállást tudja biztosítani.

2.7. Amennyiben a megrendelő tevékenysége szolgáltató többi ügyfelének rendeltetésszerű tevékenységét akadályozza, vagy veszélyezteti a szolgáltató – egyéb szerződésből fakadó joga fenntartása mellett - jogosult a megrendelő felé nyújtott szolgáltatás külön felhívás nélküli korlátozására. A korlátozás tényéről azzal egyidejűleg a megrendelőt e-mailben vagy telefonon értesíteni köteles.

2.8. Amennyiben a szolgáltatás egésze, vagy annak bármely eleme, a szolgáltatónak felróható okból elérhetetlenné vagy működésképtelenné válik - és ez meghaladja a szerződésben fogalt limitet- minden megkezdett naptári nap után a szolgáltató az előfizetési időn túl 2 napon át biztosítja díjmentesen a megrendelő számára a szolgáltatást.

2.9. A szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a megrendelő felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik, kivételt képeznek a használat mértékéhez kötött díjak, melyek a tárgyidőszak végén kerülnek kiszámlázásra. A szolgáltatás megrendelésekor a szolgáltató ú.n. „díjbekérőt” küld a megrendelő részére, amely alapján a megrendelő előfizet a szolgáltatásra. A díjbekérő megküldésével egyidejűleg a szolgáltatás aktiválásra kerül. Az első számlát a Szolgáltató a Megrendelő
díjbekérő alapján teljesített fizetését követően állítja ki. A megrendelő a díjbekérő kézhezvételét követő 8 napon belül teljesíteni köteles fizetési kötelezettségét, ellenkező esetben a szolgáltató inaktiválja a szolgáltatást. Amennyiben a díjbekérő kézhezvételétől számított 60 napon belül a Megrendelő ismételten jelzi a szolgáltatásra vonatkozó igényét erre a díjbekérőben közölt összegen felül fizetendő egyszeri 3000,-Ft összegű reaktiválási díj megfizetése ellenében nyílik lehetősége

.
2.10. Késedelmes fizetés esetén a szolgáltató naponta a mindenkori jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot számít fel. A megrendelő késedelmes teljesítése - ha annak rendeltetése nincs meghatározva- először a költségekre majd a kamatra, végül a tőketartozásra kerül elszámolásra.

2.11. A Szolgáltató a tőle elvárható gondossággal óvja a megrendelő által a szolgáltató szerverein elhelyezett adatokat, azonban azok tartalmáért, továbbá az adatok elvesztéséből származó következményi károkért nem vállal felelősséget.

2.12. A szolgáltató jogosult a megrendelő adatait saját nyilvántartásában szerepeltetni, azokat harmadik félnek a megrendelő írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez ez alól a hatályos jogszabályokban foglalt adatszolgáltatási kötelezettség.


3. A Megrendelő jogai és kötelezettségei

3.1. Megrendelő jogosult a szolgáltatást rendeltetésének megfelelően –az itt megjelölt megkötések figyelembevételével- szabadon használni, az ahhoz szükséges technikai segítséget igénybe venni. Megrendelő jogosult továbbá adatainak felhasználásáról felvilágosítást kérni, amely tájékoztatást Szolgáltató köteles 8 munkanapon belül megadni.

3.2. Megrendelő köteles a megrendelt szolgáltatásoknak megfelelő, szolgáltató által kiállítottés számlázott díjat esedékességkor megfizetni, a szolgáltató bankszámlaszámára történő átutalással, postai csekken vagy a szolgáltató irodájában, készpénzes teljesítés útján.

3.3.1. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatást törvényes célokra és módokon az Internet Etikai Kódexének (Netikett) figyelembevételével használja. Tilos a szolgáltatást állam-, szolgálati-, üzleti- és magántitoknak minősülő, szerzői jogi vagy egyéb védelemben részesülő adatokkal vagy bűncselekménnyel kapcsolatosan (pl.: közszeméremsértés, rágalmazás, warez stb.)a hatályos magyar és nemzetközi jogszabályokba ütköző módon
használni.

3.3.2. Szolgáltató kizárja felelősségét harmadik személyekkel szemben is a 3.3.1. pontban foglaltak megsértése esetére, tekintettel arra, hogy az adatforgalom tartalma felett nincs módja kontrollt gyakorolni. Szolgáltató az általa észlelt jelen ÁSZF-be ütküző cselekményekből kifolyólag a szolgáltatást korlátozhatja, illetve felfüggesztheti, a rendelkezések súlyos vagy ismételt megszegése esetében a szerződést azonnali hatállyal felmondhatja.

3.4.3. Ezen ÁSZF 3.3.1. 3.3.2. és 3.5.1-3. pontjaiba foglalt, megrendelő érdekkörébe eső ill.általa elkövetett vagyoni vagy nem vagyoni károkozásért a szolgáltatót kizárja a felelősségét.

3.4. Szolgáltató jogosult külön felszólítás nélkül azonnal felfüggeszteni a szolgáltatást és a szerződést azonnali hatállyal felmondani ha megrendelő magatartása különösen az alábbi pontokba ütközik:

3.5.1. Tilos a WEB tárterületen törvénybe ütköző, pornográf, szerzői jogokat vagy a jó ízlést sértő anyagok elhelyezése;

3.5.2. Tilos a WEB tárterületen olyan programkód elhelyezése, ami kárt okozhat vagy nem alkalmas osztott rendszeren való futtatásra;

3.5.3. Tilos az Interneten kéretlen reklám célú e-mail-ek (spam) küldése, terjesztése, ilyenek továbbítása valamint más felhasználók zaklatása;

3.6. Megrendelő a szolgáltatás rendeltetésszerű használatáért fokozott felelőséggel tartozik. A használati jog harmadik személy részére való átengedése esetén Megrendelő ezen harmadik
személy magatartásáért, mint sajátjáért felel.

3.7. Megrendelő köteles az adataiban beállt változást, 15 munkanapon belül a Szolgáltatóvalírásban közölni, az ennek elmulasztásából eredő károkért teljeskörű felelősség terheli.

3.8. Megrendelő köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, jelszavait titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért felel, amennyiben elmulasztotta az ezek titokban tartása érdekében szükséges biztonsági intézkedéseket megtenni.


4. Szerződés módosítása

4.1. A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF rendelkezéseit egyoldalúan módosítani. A módosítások a közzétételt követő 30. napon lépnek hatályba minden további értesítés nélkül. A változások közzététele a szolgáltató honlapján megjelenített hírüzenet, illetve a megrendelőnek egyidejűleg küldött e-mail útján történik.

4.2. Szolgáltató jogosult a szolgáltatásainak tartalmát és díját egyoldalúan módosítani, erről honlapján közzétett hírben, valamint a megrendelő részére küldött e-mailüzenetben Megrendelőt tájékoztatni köteles.

4.3. Szerződő felek a közöttük egyedi feltételekkel létrejött szerződést kizárólag az abban foglaltak szerint, kölcsönös akarattal módosíthatják. A módosítás elfogadásáról egymás részére küldött e-mail üzenettel értesíthetik egymást joghatályosan. Szóbeli módosítás esetén a díjra vonatkozó változások érvényesek, amennyiben a szolgáltató első eltérő díjszabású számláját megrendelő teljesíti (ráutaló magatartás). A számla nemteljesítése estén eltérő rendelkezések hiányában a Szolgáltató jogosult szolgáltatást korlátozni.

4.4. Előre kifizetett szolgáltatásnak sem a tartalma, sem a díja nem módosítható.


5. A szerződés hatálya

5.1. Jelen szerződést a felek 1 éves határozott időtartamra jön létre.

5.2. A szolgáltatási szerződés a „Tárhely szolgáltatás igénylőlap és szerződés” megrendelő által aláírt példányának Szolgáltató részére való kézbesítésével, valamint az első előfizetési díj megfizetésével lép hatályba.

5.3. Amennyiben megrendelő szolgáltató részére a szerződés lejártát megelőző legkésőbb 30 nappal kézbesített (átvett/beérkezett) levelével írásban nem mondja fel a szerződést, ill. ha a felmondást nem szabályszerűen közölte, az előfizetés annak lejártát követő nappal további egy évre automatikusan meghosszabbodik.

5.4. Megrendelő kifejezetten elfogadja azon rendelkezést, hogy a szerződés 5.3. pont szerinti meghosszabbítása során a Szerzdő Felek a következő évre a szolgáltató honlapján közzétett aktuális feltételek (tartalom, díjszabás) szerint kötelesek szerződésből fakadó kötelezettségüket teljesíteni.

5.5. Megrendelő a szolgáltató általi egyoldalú ÁSZF, továbbá szolgáltatási tartalom vagy díjmódosításról (4.1. -4.2. pont) való tudomásszerzését követő 30 napon belül – a módosítássokkal való egyet nem értése esetén - jogosult a szolgáltatást 30 napra felmondani.

5.6. Szolgáltató azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, amennyiben megrendelő fizetési kötelezettségének szolgáltató írásos felszólítása ellenére, az abban megjelölt – legalább 8 munkanap tartamú - póthatáridőig nem tesz eleget.

5.7. Szolgáltató jogosult azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben Megrendelő magatartása a 3. pontban felsorolt tilalmakba ütközik, továbbá amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényi jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely a megrendelőnek felróható, illetve amelyről a szolgáltatás megrendelésekor Megrendelőnek tudomása volt.

5.8. Szolgáltató azonnali hatályú felmondása nem érinti a megrendelt szolgáltatási időszakra vonatkozó teljes díjigényét.

5.8. Megrendelő a határozott idejű szerződés évközbeni felmondása esetén – kivéve az 5.5. pontban szabályozott, illetve a megrendelő azonnali hatályú felmondásának eseteit - a már teljesített éves díj visszakövetelésére nem jogosult, amennyiben pedig azt még nem teljesítette, az éves előfizetési díjat köteles Szolgáltató részére megfizetni. A felmondás kizárólag írásban, postai levél útján érvényes.

5.9. Az 5.5. pontban szabályozott esetben, valamint a megrendelő azonnali hatályú felmondása esetén a Szolgáltató az éves díj időarányos részére jogosult.

5.10. A szerződés felmondása egyik felet sem mentesíti, a felmondás napjáig keletkezett kötelezettségek (pl.: fizetési) alól.


6. Egyéb rendelkezések

6.1. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a hatályos magyar Polgári Törvénykönyv, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. Törvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) kormányrendelet szabályait, továbbá a hatályos magyar Internet-szabványokat rendelik ebben a sorrendben alkalmazni.

6.2. Szerződő Felek bármely, jelen szerződés létrejöttével, fennállásával, megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkező vitájuk esetére vállalják, hogy azt elsődlegesen megkísérlik egymással peren kívüli úton rendezni, ennek eredménytelensége esetére pedig alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerinti helyi vagy megyei Bíróság illetékességének.

6.3. Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el az ISZT (Internet Szolgáltatók Tanácsa)által támogatott hálózatbiztonsági irányelveket http://www.iszt.hu/iszt/egyebek/aup.html Ezen irányelvek be nem tartása esetén bármely fél a szerződésszegés esetén őt megillető jogokat gyakorolhatja. A DiMa.hu Kft.-vel szerződő fél a megrendelő lap aláírásával jelen általános szerződési feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Kelt: Debrecen, 2009. október 6. napján DiMa.Hu. Kft.

Copyright © 2012 - Minden jog fenntartva - www.edok.hu